Dette gjør Reddvillaksen

Reddvillaksen er en ideell stiftelse som arbeider for å sikre livskraftige bestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag. Alle i stiftelsen arbeider ubetalt og på ren ideell basis. Et særtrekk ved Reddvillaksen.no er at vi gir direkte økonomisk støtte til en rekke viktige tiltak. Vår viktigste inntektskilde er den årlige ”Villaksauksauksjonen”, der donasjoner fra elveeiere og andre muliggjør arbeidet.

Vår visjon

Vi skal ha livskraftige og høstbare bestander i alle norske laksevassdrag.

Om oss

Våre fanesaker er:

  • Oppdrett inn i lukkede anlegg
  • Stopp fiske etter villaks i sjøen
  • Arbeide for økt fang og slipp, mer robuste gytebestander og forbedring av gyteforhold

Oppdrettsindustrien

Oppdrettsindustrien representerer i dag den største menneskeskapte trussel mot så godt som alle anadrome fiskebestander og ikke bare i Norge. Reddvillaksen deler derfor finansieringen av en fagstilling innen oppdrett med Norske Lakseelver. Fagstillingen er besatt av Sigurd Hytterød som arbeider heltid med problemer og løsninger knyttet til skadevirkningene fra oppdrett som lus, spredning av fiskesykdommer og genetisk og organisk forurensning. Sigurd er en ressursperson som gir sterk faglig tyngde i det krevende arbeidet opp mot myndigheter og oppdrettsindustri. Målet er å transformere næringen til null-utslipp. Mer informasjon her: Rømming her: Oppdrett og her: Lakselus

Stopp garn- og notfiske etter villaks i sjøen

Vi anser at fiske av villaks i sjøen er uvettig sløsing med en uhyre viktig og sårbar ressurs. Reddvillaksen arbeider for at alt sjølaksefiske skal opphøre. KLD har nettopp sendt ut melding om en innstramming i fiske på blanda bestander og fisketidene for 2021. Krokgarnfisket i Finnmark og kilenotfisket på blanda bestander i ytre kyststrøk opphører, i første omgang i 1 år. Dessverre fortsetter et omfattende fiske i Trondheimsfjorden og Namsen fjorden. Mer informasjon her: Sjølaksefiske

Sjøørreten sliter

Sjøørreten er en ekstremt viktig, men stemoderlig behandlet ressurs. På toppen av luseproblemene er sjøørreten sterkt skadelidende på grunn av inngrep og vandalisme i mange mindre, men allikevel svært så viktige vassdrag og gytebekker. Gjennom enkle tiltak og kunnskapsspredning er det mulig å mangedoble produksjonen i mange av disse. For å bedre gyte- og oppvekst habitater bidrar Reddvillaksen derfor økonomisk med midler til tiltak for gyting og oppvekst. For 2021 har styret avsatt 600.000 NOK til direkte støttetiltak for foreninger som arbeider i bekker og småvassdrag. Disse tildeles etter utlysning og søknad. Video

Kontakt med myndigheter og politikere

Reddvillaksens og andres arbeid har bidratt til at myndighetene i dag er erkjenner at villaks og sjøørret er truet i store områder. Sammen med andre organisasjoner i Villaksalliansen presser vi på for at våre myndigheter både lokalt- og sentralt skal legge forholdene bedre til rette for styrking og trygging av våre bestander av anadrom fisk. Når signalene fra ulike organisasjoner samles om samme saker gir dette økt tyngde og gjennomslagskraft. Eksempler på dette er innspill til pågående forskriftsrevisjon av sjølaksefiske og innspill ifm. pågående revisjon av Havbruksmeldingen.

Hvem er vi


Styreleder
Jens Olav Flekke
Mobil: 404 60 330
Epost: jof@dmf.no


Styremedlem

Ellen Moursund
Mobil: 992 74 719
E-post: ellen.moursund@gmail.com


Styremedlem

Per-Hermod Rasmussen
Mobil: 992 59 590
E-post: perhermodrasmussen@gmail.com


Styremedlem

Jon Anders Walle
Mobil: 993 20 196
E-post: jonawalle@gmail.com

Styremedlem
Olav Aarseth
Mobil: 905 19 226
E-post: offaaarseth@gmail.com


Styremedlem
Kristian Amundsen
Mobil: 924 37 996
E-post:
amundsimac@gmail.com


Styremedlem
Rasmus Ovesen
Mobil: 951 93 901
E-post:
rasmus@flyfisheurope.com