Dette gjør Reddvillaksen

Reddvillaksen er en ideell stiftelse som arbeider for å sikre livskraftige fiskebestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag. Styret arbeider ubetalt på ideell basis. Et særtrekk ved Reddvillaksen er at vi gir direkte økonomisk støtte til en rekke viktige og konkrete tiltak, ofte i samarbeid med andre organisasjoner som Norske Lakseelver og NJFF. Vår viktigste inntektskilde er den årlige villaksauksjonen som baserer seg på generøse gaver fra elveeiere, turistbedrifter, butikker, enkeltpersoner og utstyrsgrossister fra hele landet. Markedsføring av Villaksauksjonen når ca. 150.000 fiskere.

Vår visjon

Vi skal ha livskraftige og høstbare bestander i alle norske laksevassdrag.

Om oss

Våre fanesaker er:

  • Oppdrett inn i lukkede anlegg
  • Stopp fiske etter villaks i sjøen
  • Arbeide for økt fang og slipp, mer robuste gytebestander og forbedring av gyteforhold

Oppdrettsindustrien

Oppdrettsindustrien representerer i dag den største menneskeskapte trussel mot laks og sjøørret. Vi er ikke oppdrettsmotstandere, men en fremtidig bærebjelke i norsk økonomi må drives på en miljørettet og helt annerledes enn hva som praktiseres i dag. Lukkede systemer, nå! Oppdrettsfisken må skilles fra miljøet rundt.Reddvillaksen.no bruker betydelige midler til å engasjere dyktige fagfolk som med sterke stemmer påvirker så vel industrien som våre politikere. Reddvillaksen støtter bl.a. en rekke viktige filmprosjekter som fokuserer på og belyser de problemer oppdrettsindustrien skaper for vill laks og sjø-ørret. Filmene har vært vist på NRK, TV2 og på web.

Stopp garn- og notfiske etter villaks i sjøen

Fiske etter villaks i sjøen er i samfunnsøkonomisk ikke lønnsomt og sløsing med en verdifull og sårbar ressurs. Svært få av ca 800 sjølaksefiskerene har dette som en viktig bi inntekt.  Reddvillaksen.no arbeider for at dette skal opphøre slik det har skjedd i de fleste andre land med villaksbestander. Vi mener de som har rettigheter og inntekt knyttet til dette skal kompenseres straks de avstår fra å fiske. Dette vil gi store gevinster for alle parter om det ble realisert. Reddvillaksen finansierer oppleie av garnretter i Finnmark og arbeider aktivt i media for å stoppe garn og notfisket.

Sjøørreten ekstra utsatt

Sjøørreten er en viktig, men stemoderlig behandlet ressurs, og en viktig målestokk på miljøtilstanden i fjord og vassdrag I tillegg til luseproblemene forårsaket av oppdrettsnæringen er sjøørreten rammet av lokale inngrep og forurensning spesielt i mindre vassdrag. Med enkle tiltak og kunnskap er det mulig å mangedoble produksjonen i mange av disse. For å bedre gyte- og oppvekstområdene bidrar Reddvillaksen sammen med NJFF økonomisk til biotopforbedrende tiltak. Det er laget en veileder for hvordan lokale initiativtakere kan gå frem for å forbedre sin egen bekk og søke om økonomisk støtte. Reddvillaksen bidrar også økonomisk til innsamling av data som dokumenterer status for sjøørreten.

Myndighetspåvirkning

Vi bidrar til at myndighetene i dag erkjenner at oppdrett kan gi uønskede og uakseptable effekter på villaks og sjøørret. Det samme gjelder kraftindustrien. Reddvillaksen og våre samarbeidspartnere har kontakt med beslutningsfattere og presser på for å etablere effektive tiltak.

Vi støtter prosjektet Velg Villaks 2017 med betydelige midler. I regi av Norske Lakseelver driver villaksambassadøren Vegard Heggem en påvirkningskampanje ovenfor lokalpolitikerne. Politikerne får informasjon om hvilken fantastisk ressurs den lokale elven er og hvilke utfordringer villaksen står ovenfor.

 

Hvem er vi


Styreleder
Jens Olav Flekke
Mobil: 404 60 330
Epost: jof@dmf.no


Styremedlem

Ellen Moursund
Mobil: 992 74 719
E-post: ellen.moursund@gmail.com


Styremedlem

Gerhard Schive
Mobil: 915 87 540
E-post: gerhard.schive@schive.no


Styremedlem

Jon Anders Walle
Mobil: 993 20 196
E-post: jonawalle@gmail.com

Styremedlem
Olav Aarseth
Mobil: 905 19 226
E-post: offaaarseth@gmail.com


Styremedlem

Hedda Heyerdahl
Mobil: 924 92 616
E-post: Hedda@fwrd.no


Styremedlem
Kristian Amundsen
Mobil: 924 37 996
E-post:
amundsimac@gmail.com