Villaksalliansen

Reddvillaksen deltar aktivt i Villaksalliansen. Villaksalliansen jobber politisk og beskjeftiger seg med den langsiktige utviklingen av de anadrome fiskeartene i Norge, herunder:

  1. Rømming og merking av oppdrettslaks
  2. Mengden av lakselus
  3. Bruk av giftige kjemikalier
  4. Kalking av vassdrag
  5. Bekjempelse av Gyro
  6. Negativ påvirkning gjennom utbygging av vannkraft
  7. Negativ påvirkning gjennom gruvedrift
  8. Oppdrettsnæringens negative påvirkninger på lakseturistnæringen
  9. Internasjonale saker

Villaksalliansen er et uformelt nettverk av organisasjoner som taler villaksens sak ovenfor departementer, stortingspolitikere og forvaltningsorganisasjoner. Villaksalliansen  formidler kunnskap om villaks og sjøørret og forslag til løsninger som vil styrke villaksbestandene. Videre ønsker man å synliggjøre potensialet for laksefisketurisme og viktigheten av livskraftige fiskebestander for bolyst, rekreasjon og lokal verdiskaping.

Sammen med alliansemedlemmene lager vi informasjonsmateriell, kronikker og komme med felles utspill. En slik samarbeidslinje bidrar til kunnskapsdeling mellom organisasjonene og gir større innsikt i hverandres arbeid.

Villaksalliansen møtes 3-4 ganger i året. Deltakere og samarbeidspartnere i villaksalliansen er foruten Reddvillaksen; Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF, Naturvernforbundet, Greenpeace, Friluftslivets fellesorganisasjon, Virke reiseliv, Sabima, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver.

Alliansens medlemmer

Norske Lakseelver

Norske Lakseelver er næringsorganisasjon for rettighetshavere (og forpaktende foreninger) til fiske i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye.


Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge.


World Wildlife Fund Norge

Vårt arbeid i Norge har som mål å beskytte og bevare naturverdiene og det biologiske mangfoldet i hav- og kystområder, på land og i ferskvann. Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre norsk klima- og energipolitikk og vårt lovverk.


Norges Naturvernforbund

Naturvernforbundet jobber for å stoppe tapet av verdifull natur og redusere Norges klimagassutslipp.


Norsk Skogeierforbund

Norges Skogeierforbund er sentral overbygning for syv skogeierandelslag, 300 lokale skogeierlag og ca 38.000 skogeiere over hele landet.


Bondelaget

Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Noreg, og har som mål å «samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.


Greenpeace Norway

Greenpeace er en uavhengig organisasjon som gjennom ikke-vold og kreative konfrontasjoner arbeider for å avsløre globale miljøproblemer og tvinge fram de nødvendige løsningene for en grønn og fredelig framtid. 


Natur og ungdom

Natur og Ungdom jobber for å begrense de menneskeskapte klimaendringene og for å ta vare på verdens naturmangfold. Vi tar kampen med de store forurenserne og stopper de som vil ødelegge miljøet.


Norsk friluftsliv

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for 15 frivillige friluftsorganisasjoner. Vår visjon er friluftsliv for alle – oftere! Besøk våre nettsider i dag.


Sabima

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av naturmangfold. Mennesker er avhengige av et biologisk mangfold. Likevel utrydder vi arter.


Hovedorganisasjonen Virke

Virke er næringslivets nest største hovedorganisasjon og representerer over 20 000 virksomheter.

 


Miljøstiftelsen Bellona

bellona logoMiljøstiftelsen Bellona er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige klimaløsninger.