Kategori: Ukategorisert

Sjøørretprosjekter 2022, søknadsprosess

Sjøørretprosjekter 2022, søknadsprosess.

Fiske av sjøørret med sportsfiskeutstyr har utviklet seg til et folkefiske og engasjerer mange unge. Inngangsterskelen i form av kostnad til fiskeutstyr er lav og det er tilgang til gratis fiske i sjøen over hele landet.

Reddvillaksen stiller til disposisjon tiltaksmidler for gjennomføring av dugnadsarbeide i 2022. Vi heier på alt frivillig arbeide som gir mer anadrom fisk. Støtten avgrenses til tiltak vi vet gir hurtig effekt.

• 250.000 kr til innkjøp av gytegrus og gjennomføring av enkle habitat tiltak
• 4 beltedrevne mini-dumpere for utkjøring av gytegrus og stein
• Flyfish Europe stiller i tillegg med 1 minidumper

Sjøørreten sliter, og fisketrykket øker. Vi må derfor tilrettelegge for mer sjøørret.

Selv om det lokalt kan oppleves brukbart fiske, er det overordnete bildet at stammene ikke er i nærheten av fordums storhet. Årsakene er mange og ofte geografisk betinget, eksempelvis dødelighet fra lakselus fra oppdrettsnæringen, bekkelukkinger, adkomsthindringer skapt av vei eller jernbaneutbygging, avrenning og nedslamming. I sommer har mange opplevd uttørking av bekker og yngeldød. Overlevelse kan forbedres med enkle habitat tiltak.

Sjøørreten lever første delen av sitt liv selv i de minste bekker. Alle vassdrag er derfor viktige i det totale bildet. Mange foreninger og deres frivillige gjør en stor jobb i et utall lokale småvassdrag, Mer gytegrus, bedre adkomst og skjulesteder for fisken er hovednøkkelen til suksess. Kan nye bekke-områder åpnes for gyting gir dette umiddelbart resultat i form av mer ungfisk.

Midlene skal brukes til prosjekter som tilrettelegger for gyting og oppvekst. Vi vil støtte konkrete og enkle tiltak – for eksempel innkjøp og transport av gytegrus og habitatsforbedringer. Arbeidene skal være ferdigstilt innen lokal gytetid 2022.

Vi kan ikke støtte forskningsprosjekter, konsulentvurderinger og annet betalt arbeid. Større betalt arbeid er fylkesmannens og vannområdes ansvar. Dette handler om frivillighet, engasjement og gjennomføring av enkle tiltak som ellers ikke hadde blitt gjennomført.

Vi ber om kortfattede/enkle søknader, så tar vi heller telefonkontakt med aktuelle mottagere.

Gytegrus og enkle habitatstiltak for gjennomføring i 2022:

Hvis du søker om midler, må du sende inn en kortfattet beskrivelse av tiltaket som skal gjennomføres:

• Søkende organisasjon med kontaktperson og kontaktopplysninger.
• Kort beskrivelse og målsetting med tiltaket
• Beskrivelse av samarbeid og godkjenning fra Fylkesmannen, kommunens miljøavdeling og grunneier(e)
• Tidsplan og budsjett (oversikt som viser hva prosjektet totalt vil koste). Angi hvor mye egeninnsats i timer som prosjektet innebærer
• Søknad sendes: jof@dmf.no

Reddvillaksen forventer en enkel sluttrapport fra de som får støtte. Dokumentasjonen skal bestå av bildemateriale og en kort tekst som vil bli lagt ut på Facebook og web, til inspirasjon for andre.

Innkjøp av maskiner

Det er planlagt innkjøp av 5 beltedrevne mini dumpere til bruk i områder der det er vanskelig å komme til med større maskiner eller hvor slike ødelegger grunnen. Reddvillaksen har allerede donert en slik maskin til Rosa Reke på Hvaler. Video Rosa reke. Denne er tilgjengelig for alle som driver bekkearbeid i nærområdet, i praksis sydlige deler av gamle Østfold. Tilbakemeldingen på bruksvennlighet er svært positiv.

Vi mener dette vil forenkle det frivillige dugnadsarbeidet, og gi mere bekk ved å åpne opp bekkestrekninger som ellers ikke ville blitt tatt i bruk. Vi vil fordele innkjøpte maskiner til bruk i større geografiske områder der det foregår god aktivitet fordelt på mange foreninger. Dette for at maskinenes kapasitet skal utnyttes best mulig.

Maskinleverandøren Wee heier på sjøørreten og har sponset en god pris for å støtte arbeidet, slik at flest mulig kan få nytte av maskinell hjelp i dugnadsarbeidet. Valgt modell her.

Mottaker overtar ansvaret for maskinen ved mottak. Søker må være registrert med organisasjonsnummer, ha nødvendig forsikring og disponere innendørs sikker plass for oppbevaring av maskinen. Videre skal maskinene være tilgjengelig for andre foreninger som driver tilsvarende aktivitet i nærliggende områder. Det bør tilrettelegges en web løsning med kalender per maskin, der de som ønsker kan booke tilgjengelighet i forhold til egne dugnadsplaner.

Reddvillaksen forbeholder seg retten til å omplassere maskiner som ikke brukes tilstrekkelig.

Hvis du vil søke om midler, må du sende inn en kortfattet beskrivelse av tiltaket som skal gjennomføres:

• Kort beskrivelse av organisasjonen som søker, samt kortsiktige (2022) og langsiktige planer og potensiale for bekkeutbedringer i eget område. Hvilke geografisk nærliggende områder det er naturlig å samarbeide med om å fordele maskinen.
• Beskrivelse av samarbeide med lokale myndigheter og grunneiere
• Søknad sendes: jof@dmf.no

Søknader må være oss i hende 15. februar 2022. Legg gjerne ved noen hyggelige bilder som beskriver lokalt arbeide med gytebekker. Gjerne også noen bilder fra tidligere dugnader.

Styret i Reddvillaksen gjennomgår søknadsmassen og velger mottakere.

MVH
Styret i Reddvillaksen
Flyfish Europe

Win two days in the famous Aaroy River

How about a 40-pounder? This is your opportunity of a lifetime to fish one of the most famous rivers in Norway. The whole river and only 4 rods!

It’s the International year of the Salmon and the river owner of the famous Aaroy river in NorwayKnut Munthe Olsen, has kindly donated two days of salmon fishing, lodging and food to raise awareness about the situation for the Atlantic Salmon.

These two days of fabulous fishing can be yours!

All you must do, is to donate a minimum of 1.000 NOK to Norske Lakseelver (Norwegian Salmon Rivers) and then you are part of the draw. The draw will take place at the 31/8 2019, so your contribution must be registered with us before that.

Everybody can participate in the draw. The winner will fish with a small group of other dedicated fishermen, so here’s a great opportunity to meet new fishing friends as well. And, you and the group will actually have the whole river to yourselves. No more than 4 rods for the whole river.

About 1840 the first British anglers came to the Aaroy River to enjoy the exciting angling in a very special and spectacular river. Ever since the Aaroy River has held the reputation of being one of the best rivers for sport fishing in the world. Few other rivers than Aaroy can boast salmon over 30 kg. And the big ones are still here. Every year salmons of 15–25 kg is landed during the season.

Aaroy Lodge and the Aaroy River is located only 25 minutes away from Sogndal Airport.

Norwegian Salmon Rivers is an umbrella organization for local salmon river management organizations in Norway. The river Aaroy is one of currently 101 member rivers. The aim of Norwegian Salmon Rivers is to gain political awareness about the threats to the wild salmon and sea trout.

All about the River Aaroy can be found at their homepage.

http://www.aaroyriver.no/salmon-fishing

How to do it.

To participate: Payment by

Vipps to Norske Lakseelver at #535429

or transfer to bank account IBAN NO5481010537886  BIC/SWIFT DABANO22.

Those with an Norwegian account can pay to our account number 8101 05 37886.

Mark the tranfer «Aaroy Draw» and your name and email.

Cross your fingers and hope.

The 1th of September you’ll know.

Tight lines!